ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
A Raw Foods Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), ezen tájékoztatón keresztül teszi közzé a személyes találkozáson, weboldalon (https://www.rawfoods.hu/, https://lavita-vegan.com/) illetve e-mailben, telefonon történő kommunikáció, megrendelés valamint egyéb kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő birtokába kerülő személyes adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket.

 

1.    Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Raw Foods Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1037 Budapest, Kanász utca 14. fszt. 1.

cégjegyzékszám: 01-09-297022

adószám: 25932418-2-41

telefonszám: +36 30 782 92 77

e-mail cím: info@rawfoods.hu
Képviseli: Juhász János ügyvezető 

 

2.     Kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

a.    Honlap látogatása esetén

 

Társaságunk által üzemeltett weboldal regisztráció nélkül látogatható. Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt(het) ügynevezett sütik /cookie-k/ segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen tájékoztató alapján személyek azonosítására alkalmatlan -sütiket használ.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a cookie-kat. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bővebb információkat szeretne megtudni, kérjük látogasson el a www.aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

b.    Hírlevélre történő feliratkozáskor

 

Honlapunkon lehetősége van teljes nevének és email címének megadásával feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra. Ezen szolgáltatás keretében marketing célú megkereséseket küldünk az Ön részére. Az Ön által megadott személyes adatai (teljes név, email cím) kezelésének a jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetőleg leiratkozhat a hírlevélről, mely esetben a kezelt személyes adatai törlésre kerülnek.

 

c.     Szolgáltatás igénybevétele esetén

 

Amennyiben szolgáltatást kíván igénybe venni Társaságunktól, úgy ezt megteheti Webáruházunkban (https://lavita-vegan.com/) a következő személyes adatok megadásával:

·       teljes név;

·       e-mail cím;

·       telefonszám;

·       szállítási cím;

Ezen személyes adatok megadása a kapcsolat felvételéhez, szolgáltatás megrendeléséhez, illetve teljesítéséhez szükségesek, így az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont/.

 

d.    Kapcsolatfelvétel esetén

 

Amennyiben Társaságunkkal felveszi a kapcsolatot bármely célból a kapcsolatfelvételkor Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kezeli. Az adatkezelés jogalapja ezen esetben az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek, kivéve, habármely jogi kötelezettség, vagy igényérvényesítés miatt szükséges az adatok megőrzése.

 

 

3. Adatkezelés célja és időtartama

 

a.       Honlap használata esetén

 

Az adatkezelés célja Honlapunk zavartalan látogatása, böngészése. A böngészés esetében működő cookie-k által történő adatgyűjtés célja a felhasználói élmény javítása, az oldal használatának könnyítése.

 

Adatkezelés időtartama: Ezen cookie-kat Ön bármikor törölheti.

 

 

b.       Hírlevélre történő feliratkozáskor

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő saját ajánlataival, programajánlataival történő marketing célú megkeresése, az Ön adatainak marketing célból történő nyilvántartása, illetve az Önnel történő kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt mindaddig kezeli, amíg Ön nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. A személyes adatok azadatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Ön kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

 

c.       Szolgáltatás igénybevétele esetén

 

Az adatkezelés célja: az Ön által megrendelt szolgáltatás előkészítése, megfelelő tájékoztatás nyújtása, a kért információk, szolgáltatások teljesítése.

 

Adatkezelés időtartama: a szerződés létrejötte estén a fennálló szerződések rész az irányadó, szerződéskötés hiányában az utolsó megkeresésétől számított 30 napig tároljuk az adatokat.

 

d.       Fennálló szerződés esetén

 

Az adatkezelés célja csak a szerződés megkötéséhez, módosításához, a szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges cél.

 

Az adatkezelés időtartama: a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartamig kezeli, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

A számlán szereplő személyes adatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrizzük meg.

 

e.       Kapcsolatfelvétel

 

Adatkezelés célja: Ön által feltett kérések, kérdések megválaszolása.

 

Adatkezelés időtartama: Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig célhoz kötötten kezeljük ezen adatokat.

 

 

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és annak munkatársai, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók és az Adatkezelő üzleti partnerei (további Adatkezelők) jogosultak a hatályos jogszabályok alapján.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók listája jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében találhatók.


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.
 
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat kivéve jelen tájékoztató 8. pontjában megjelölt adattovábbítást.

 

5. Az adatkezelés helye

 

A Társaság székhelye és fióktelepe.

 

6. Adattovábbítás

 

Adatok továbbításának minősül az adatok valamely harmadik fél (nem aTársaság és nem az érintett) részére történő továbbadása vagy rendelkezésre bocsátása.

 

Minden adattovábbítást megelőzően vizsgálni kell, hogy az adatkezelés jogalapja fennáll-e.

Harmadik felek részére az adattovábbítás szükségszerű a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez, illetve megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kivéve, ha az az érintett, illetve a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából elengedhetetlenül szükséges.

 

Minden adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni.

 

Abban az esetben, ha a Társaság részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

8. Az érintettek jogai


Tájékoztatás és hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

-      az adatkezelés célja(i);

-      az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;

-      az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

-      az adatkezelés tervezett időtartama;

-      az Ön jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

-      a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;

-      az adatok forrása;

-      automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következménnyel jár;

-      az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül (amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt), közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ön a hozzáférés iránti kérelmét az info@rawfoods.hu e-mail címre, vagy Raw Foods Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Kanász utca 14. fszt. 1. postai címre nyújthatja be.

 
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a GDPR 11. cikke sérelme nélkül további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A GDPR 11. cikke szerint ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az Ön Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa a Önt, hogy megfeleljen a GDPR rendeletnek. Ha ezekben az említett esetekben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Önt, erről lehetőség szerint Önt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben Ön jogaira vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak, kivéve, ha  Ön abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt. A kérelem teljesítése akkor tagadható meg, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy Önt nem áll módjában azonosítani.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

Ön jogosult kérni az Adatkezelőnél (info@rawfoods.hu e-mail címre, vagy Raw Foods Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Kanász utca 14. fszt. 1.) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti Önt.

 

Kezelt adatok törlése

 

Ön kérelmezheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b.    Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

c.     Ön tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

d.    a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

e.     a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.     a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.


Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő további Adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledéshez való jog).

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 

-      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha azadatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az Adatkezelő Önt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) Az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) Az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez, illetve elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Ön tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Ön kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

9. Adatvédelmi hatásvizsgálat

 

Ha azadatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.

 

Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő (DPO), az Adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni.

 

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:

 1. természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a     profilalkotást is –alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
 1. a személyes adatok különleges kategóriái, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

Ahatásvizsgálat kiterjed legalább: a tervezett adatkezelési műveletek módszeresleírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben azAdatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

a.     az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

b.    az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és

c.     a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.


Az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek hatásainak értékelése – különösen az adatvédelmi hatásvizsgálatok – során megfelelően figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó adatkezelők, illetve adatfeldolgozók teljesítik-e a GDPR 40. cikkben említett jóváhagyott magatartási kódexek előírásait.
Az Adatkezelő adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelménekvagy az adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről.


Az Adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

 

 

10.  Adatbiztonság

 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ön hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenekaz adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon, e-mailben való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 
Adatkezelő csak a szerződés teljesítéséhez és előkészítéséhez szükséges mértékben azon kívül semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

 

11. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

-      az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

-      Adatkezelő neve, elérhetősége;

-      az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

-      a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

-      az érintett személyes adatok köre;

-      az érintettek köre és száma;

-      az adatvédelmi incidens időpontja;

-      az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

-      az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

 
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@rawfoods.hu e-mail címre, vagy Raw Foods Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Kanász utca 14. fszt. 1. postai címre.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

13. Egyéb rendelkezések

 
Jelen Tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezései az irányadók.


 

 1. számú melléklet

Adatfeldolgozók listája

Adatfeldolgozó megnevezése: Rackhost Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Feladata: Raw Foods weboldal technikai  feltételeinek biztosítása, online tárhely biztosítása

Adatfeldolgozó megnevezése: Room Six Bt.

Székhelye: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart  29.

Feladata: weboldal fejlesztése és  működtetése, applikáció fejlesztése

Adatfeldolgozó megnevezése: Ecwid, Inc

Székhelye: 687 S. Coast Highway 101, Encinitas, California 92024, USA

Feladata: lavita-vegan.com webáruház  technikai feltételeinek biztosítása, online tárhely biztosítása

Budapest, 2018. április 19.